Download: Improve your IELTS Writing Skills

Aimed at students between bands 4.5 and 7.5.  This series has three preparation courses, Academic Reading, Academic Writing, and Listening and Speaking. The courses develop language, skills and test techniques to help students achieve a higher IELTS score. What is Improve your IELTS Reading Skills PDF? Improve your IEL7S Reading Skills is a complete preparation… Read More Download: Improve your IELTS Writing Skills

3.500 từ vựng Tiếng Anh thông dụng chữ M lại là những từ ngữ không quá khó để chúng ta có thể kịp thời ghi nhớ, chẳng hạn như là machine (máy, máy móc); maintain (giữ gìn, duy trì, bảo vệ); make-up (đồ hóa trang, son phấn); man (con người, đàn ông); map (bản đồ),…Và còn rất… Read More